'); fbq('track', 'PageView'); &ev=PageView&noscript=1" />
×
×
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":0,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0,"resizebottomheight":0}
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":0,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0,"width":50.1}
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":0,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0}

ขันหมากใบตองผ้าให้เช่า   6   พาน 

ราคา 2,900 บาท

- พานธูปเทียนแพ 1 พาน
- พานเชิญขันหมาก 1 พาน
- พานแหวน 1 พาน
- พานสินสอด 1 พาน
- พานทองหมั้น 1 พาน 

ฟรี : ผ้ารับ/ห่อสินสอด ข้าวตอกดอกไม้โปรย
ให้ยืม สายกั้นประตู 5 เส้น

{"width":49.8}
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":25,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":-44,"shadowBlur":0,"shadowSize":0}
{"resizebottomheight":0}
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":0,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0,"width":50}
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":0,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0}

ขันหมากใบตองผ้าให้เช่า   12  พาน 

 ราคา   4,900  บาท


- พานธูปเทียนแพ  1  พาน 
- พานเชิญขันหมาก  1  พาน
- พานขันหมากเอก  1  พาน 
- พานแหวน  1  พาน
- พานสินสอด  1  พาน 
- พานทองหมั้น  1  พาน 
- ต้นกล้วย  1   คู่    2  ต้น 
- ต้นอ้อย   1  คู่   2  ต้น 
- ขนมมงคล เก้า อย่าง   2  พาน 
(ทองหยิบ   ทองหยอด   ฝอยทอง   เม็ดขนุน 
ถ้วยฟู   จ่ามงกฎ    ทองเอก   เสน่ห์จันทร์   ขนมชั้น)

ฟรีผ้ารับ/ห่อสินสอด ข้าวตอกดอกไม้โปรย
ให้ยืม สายกั้นประตู  5  
เส้น


{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":0,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0,"width":50}
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":0,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0}
{"resizebottomheight":0}
{"width":50}
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":0,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0}

ขันหมากใบตองผ้าให้เช่า   24  พาน 

ราคา  6,900  บาท

- พานธูปเทียนแพ 1 พาน
-   พานเชิญขันหมาก 1 พาน 
- พานขันหมากเอก 1 พาน 
- พานแหวน 1 พาน 
- พานสินสอด 1 พาน 
- พานทองหมั้น 1 พาน 
- ต้นกล้วย 1 คู่ 2 ตัน 
- ต้นอ้อย 1 คู่ 2 ตัน
- ขนมมงคลเก้าอย่าง 2 พาน 
- กล้วย 2 พาน 
- ส้มโอ 2 พาน 
- มะพร้าว 2 พาน 
- วุ้นเส้น 2 พาน 
- ขนมเปี๊ยะ 2 พาน 
-  จันอับ 2 พาน 


ฟรี  :  ผ้ารับ/ห่อสินสอด ข้าวตอกดอกไม้โปรย 
ให้ยืม สายกั้นประตู  5  เส้น{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":0,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0,"width":50}
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":9,"paddingBottom":100,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0}
{"resizebottomheight":0}
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":0,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0,"width":50}
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":50,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0}

ขันหมากดอกไม้ประดิษฐ์ให้เช่า   5  พาน 

ราคา  5,500  บาท

- พานธูปเทียนแพ  1  พาน
-  พานเชิญขันหมาก  1  พาน
- พานขันหมากเอก  1  พาน
- พานแหวน  1  พาน
- พานสินสอดทองหมั้น   1  พาน 


ฟรี  :  ผ้ารับ/ห่อสินสอด ข้าวตอกดอกไม้โปรย
ให้ยืม สายกั้นประตู   5  เส้น


{"width":50}
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":12,"paddingBottom":17,"paddingLeft":57,"paddingRight":100,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0}
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":0,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0,"resizebottomheight":0}
{"width":49.9}
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":50,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0}

ขันหมากดอกไม้ประดิษฐ์ให้เช่า พาน 

ราคา   7,500  บาท

- พานธูปเทียนแพ  1  พาน 
- พานเชิญขันหมาก   1  พาน
- พานขันหมากเอก   1  พาน
- พานแหวน   1   พาน
- พานสินสอดทองหมั้น   1  พาน 
- ต้นกล้วย  1  คู่  2  ต้น 
- ต้นอ้อย   1   คู่   2   ต้น 
- ขนมมงคล เก้า อย่าง   2  พาน 


ฟรีผ้ารับ/ห่อสินสอด ข้าวตอกดอกไม้โปรย 

ฟรี: ของชำร่วยมอบคนถือขันหมาก  10  ชิ้น 
ให้ยืม สายกั้นประตู  5  
เส้น{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":0,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0,"width":50}
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":0,"paddingBottom":0,"paddingLeft":60,"paddingRight":100,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0}
{"resizebottomheight":0}
{"width":50}
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":50,"paddingBottom":0,"paddingLeft":0,"paddingRight":0,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0}

ขันหมากดอกไม้ประดิษฐ์ให้เช่า   23  พาน

 ราคา   8,900  บาท


- พานธูปเทียนแพ 1 พาน 
-  พานเชิญขันหมาก 1 พาน
-  พานขันหมากเอก 1 พาน 
- พานแหวน 1 พาน 
- พานสินสอดทองหมั้น 1 พาน 
-  ต้นกล้วย 1 คู่ 2 ตัน 
-  ต้นอ้อย 1 คู่ 2 ตัน 
-  ขนมมงคล 9 อย่าง 2 พาน 
-  กล้วย 2 พาน 
- ส้มโอ 2 พาน 
-  มะพร้าว 2 พาน 
-  วุ้นเส้น 2 พาน 
- ขนมเปี๊ยะ 2 พาน 
-  จันอับ 2 พาน ฟรีผ้ารับ/ห่อสินสอด ข้าวตอกดอกไม้โปรย

ฟรีของชำร่วยมอบคนถือขันหมาก 20 ชิ้น 
ให้ยืม สายกั้นประตู   5   เส้น{"width":50}
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":44,"paddingTop":32,"paddingBottom":0,"paddingLeft":55,"paddingRight":100,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0}
{"resizebottomheight":0}
{"width":50}
{}
ขันหมากจีน
ราคา 18,900 บาท

ฝ่ายชาย
พานผ้าแดง วางสินสอด 2 พาน
ซองแดงทอง ใส่ค่าน้ำนม ค่าขาหมู ฯลฯ 5 ซอง
- ส้มเช้ง 24 ผล 2 พาน ติดตัวอักษร ซังฮี้
- ขนมจันอับแบบหมอน 2 พาน พานละ 2 kg. (แบ่งเป็นห่อแจกได้)
- ขนมแต่งงานสี่เส็กทึ้ง 2 พาน (พาน/กล่องละ 28 ชิ้น)

ฝ่ายหญิง
ผ้ารับสินสอด  ลายหงษ์มังกร
ข้าวตอกดอกไม้โปรย (โหงวเจงจี้)
- ส้มเช้ง 24 ผล 2 พาน ติดตัวอักษร ซังฮี้
- ขนมจันอับแบบหมอน 2 พาน พานละ 2 kg. (แบ่งเป็นห่อแจกได้)
- ขนมแต่งงานสี่เส็กทึ้ง 2 พาน (พาน/กล่องละ 28 ชิ้น)
- กล้วยเครือ หัวมังกร ติดตัวอักษร ซังฮี้
- ต้นชุงเช่า 1 คู่ พร้อมพานแดง
 - เอี๊ยม 1 คู่ พร้อมปิ่นปักผม
- กิ่งทับทิม (ปักผมเจ้าสาวพร้อมปิ่น และวางบนของขันหมากทุกชิ้น)
- ตะเกียงแดง


{"width":50}
{"background":"none","bg_blur":0,"bg_image":"","bg_opacity":1,"box_shadow":"#ffffff","circle":0,"color_opacity":1,"marginTop":0,"marginBottom":0,"marginLeft":0,"marginRight":0,"paddingTop":28,"paddingBottom":0,"paddingLeft":49,"paddingRight":78,"shadowLR":0,"shadowTB":0,"shadowBlur":0,"shadowSize":0}

*  ราคานี้เฉพาะการบริการในเขตกรุงเทพมหานคร จัดส่ง-เก็บคืนฟรี  หากใช้บริการเฉพาะพานขันหมาก มีค่ามัดจำพาน   3,000  บาททุกกรณี

**  เพิ่มชุดไหว้บรรพบุรุษ   3,000  บาท   ไก่ต้ม   หมูนอนตอง   เหล้า   อย่างละ  1  คู่  พร้อมผ้าขาวและธูปเทียน

***   พานส่งตัว มีจำหน่าย   1500  บาท   (ไก่คู่   แมวคราว   หินบดยา   ฟัก  ไม้เท้า  ถุงเงินถุงทอง)

×

ติดต่อ